Reglament de Primàries 2023

REGLAMENT DE LES ELECCIONS PRIMÀRIES OBERTES
ELECCIONS MUNICIPALS 2023

(Aprovat a l’assemblea de dia 26 de gener de 2023))


El present reglament té per objectiu regular l’elecció de la candidatura municipal de l’agrupació d’electors “Volem Sant Lluís” per a l’alcaldia i les candidatures a regidors i
regidores de Sant Lluís per al proper mes de maig de 2023, mitjançant un procés de primàries obertes.

Aquest procés electoral -obert a tota la ciutadania- per escollir a la persona que encapçalarà la candidatura de l’agrupació, així com a la resta de persones candidates a
regidors i regidores, constitueix l’expressió inequívoca de la nostra ferma convicció en la democràcia interna i externa, contemplada en els Principis Programàtics i Ètics de  “Volem Sant Lluís”.


CAPÍTOL I      GRUP INTERN


1. El Grup Intern s’encarregarà de la direcció, ordenació, supervisió i control dels processos de les eleccions primàries obertes i de les bones pràctiques per part dels participants.
2. Li correspon a aquest mateix grup:
a) La redacció definitiva del Reglament de Primàries, que inclou el calendari electoral
b) La recepció dels avals de les candidatures, per a la seva admissió o denegació
c) L’elaboració i control del cens electoral, segons el present reglament
d) L’organització i control del procés de votacions (reserva d’espais i horaris, convocatòries, acompliment del present reglament durant tot el procés…)
e) El recompte de vots, que serà obert
f) L’arxiu d’actes de votació
g) La proclamació de resultats
h) La resolució de reclamacions i impugnacions, tant prèvies com posteriors a la jornada electoral.
i) Interpretar aquest reglament, suplir allò no previst en ell, adaptar els terminis i procediments previstos a les circumstàncies que es puguin donar.

CAPÍTOL II      PROCEDIMENT ELECTORAL


1. Cens:

El cens romandrà obert des del 27 de gener. Les persones inscrites hi tindran accés a  efectes de comprovació de les seves dades. Aquestes dades podran ser consultades a través del correu oficial de l’agrupació d’electors (volemsantlluis@gmail.com).


2. Participació:

● Activa: podran escollir a les persones candidates totes les persones que s’hagin inscrit a l’agrupació com a tard dia 23 de febrer de 2023 inclòs, que siguin majors de 16 anys i censades a Sant Lluís.
● Passiva: podran ser escollides totes les persones inscrites que siguin majors de 18 anys, prèvia acceptació dels principis ètics de l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís i que compleixin les condicions i els terminis establerts al punt 3 d’aquest document.


3. Candidatures:


● Presentació: des del 27 de gener fins el 2 de març per a caps de llista i del 27 de gener fins el 18 de març per a la resta de la llista electoral.
● Condicions:
a) Les candidatures hauran de complir tots els requisits legals i els establerts en els Principis Programàtics i Ètics.
b) Totes les persones que es presentin hauran d’assumir plenament el seu compromís amb l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís.
c) Tota persona que concorri com a candidata a les llistes es compromet, en cas de ser elegida, a treballar d’acord amb el programa aprovat, se sotmet al control de l’assemblea i assumeix els compromisos fixats en els Principis Programàtics i Ètics de Volem Sant Lluís.
● Les persones candidates podran presentar-se simultàniament a cap de llista i a la resta de la llista electoral.
Les persones que es presentin a la llista electoral  hauran d’especificar si estan disposades a dedicar-se, en cas de ser elegides, de forma plena a les tasques de regidor o regidora que li pertoquin.
● Les persones que desitgin inscriure’s com a candidates hauran d’entregar al Grup Intern la següent informació en sol·licitud estandarditzada en el moment de la seva presentació:
Nom i llinatges
Adreça
Fotografia recent
Una breu pauta biogràfica
Una breu pauta de les seves motivacions.
Especificar si s’està disposat/da a dedicar-se plenament a les tasques municipals en cas de ser elegit/da regidor/a.
3 avals adherits a l’agrupació d’electors.

4. Calendari:


Divendres, 27 de gener: inici del període de presentació de candidatures a cap de llista i a la resta de la llista electoral.
Dijous, 2 de març: Finalització del termini de presentació de candidatures a cap de llista i publicació de les candidatures.
Divendres, 3 de març: Apertura del període de votacions a cap de llista via telemàtica.
Dissabte, 4 de març: assemblea extraordinària amb debat entre candidats/es a cap de llista si pertoca (matí) i eleccions presencials a cap de llista (dos torns, de matí i tarda). Finalització de les votacions  telemàtiques i presencials a cap de llista a les 19:00 hores. Recompte. Publicació dels resultats.
Dissabte, 18 de març: finalització del termini de presentació de candidatures a la resta de la llista electoral.
Dilluns, 20 de març: publicació de les candidatures a la resta de la llista electoral.
Data límit per a què les persones candidates als primers llocs de la llista acordin l’ordre a la llista electoral,  amb el vistiplau del/de la cap de llista.
Dijous, 23 de març: apertura del període de votacions a la resta de la llista electoral via telemàtica. Si s’escau, assemblea extraordinària per a la ratificació de l’ordre dels primers llocs de la llista electoral.
Dissabte, 25 de març: eleccions presencials a la resta de la llista electoral (dos torns, matí i tarda).  Finalització de les votacions telemàtiques i presencials a les 19:00 hores. Recompte. Publicació dels  resultats provisionals, un cop realitzat l’escrutini, aplicats els resultats de les votacions i els criteris de paritat (veure capítol V).
Diumenge, 26 de març i dilluns, 27 de març: període d’al·legacions
Dimarts, 28 de març: publicació dels resultats definitius.


CAPÍTOL III       CAMPANYA DE PRIMÀRIES


● El mateix dia de finalització dels terminis de presentació a cap de llista (2 de març) i resta de la llista (18  de març), es faran públiques les relacions i la informació personal dels candidats a totes les persones   inscrites via correu electrònic, a través de les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter) i a la web oficial de Volem Sant Lluís.
● Entre les dates de finalització dels terminis i els dies de les votacions, les persones candidates podran fer campanya de forma telemàtica a través de les xarxes socials, la web oficial de Volem Sant Lluís o de manera presencial.
● En cas d’haver-hi més d’una persona candidata a cap de llista, dia 4 de març es produirà un debat entre candidatures previ a l’inici de les votacions presencials.
● Els candidats rebran el mateix recolzament homogeni per part de tots els òrgans interns de Volem Sant Lluís, sense afavorir a ningú en especial.
● En el cas de les persones candidates a figurar als primers llocs de la llista, entre els dies 18 i 20 de març podran acordar entre ells/es l’ordre en què es situaran, sempre complint els requisits de paritat. Aquest ordre haurà de rebre el vistiplau del/de la cap de llista, i ser ratificat per l’assemblea.

CAPÍTOL IV         SISTEMA DE VOTACIONS

Només es consideraran vots vàlids els emesos mitjançant les paperetes formalitzades per l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís, dissenyades pel Grup Intern.
L’ordre en el qual els candidats apareixeran a la papereta serà per ordre alfabètic del primer cognom. Les lletres d’inici (dues lletres inicials del primer llinatge) seran escollides per sorteig.


1. Format de la papereta:

A. Votació a cap de llista:
● A la papereta sortiran totes les persones candidates a cap de llista, en l’ordre establert a l’apartat anterior.
● D’entre les candidatures que es presentin per encapçalar la llista s’haurà d’escollir només a una, la qual serà marcada amb una “X” en el requadre que acompanyarà el nom dels candidats i candidates.
● En cas d’haver-hi només una candidatura, l’assemblea extraordinària de dia 4 de març servirà per sotmetre la candidatura a ser ratificada per aclamació. En cas de no ser ratificada, es procedirà a una  votació en la qual es votarà “SÍ”, “NO” o “Abstenció”, sent necessari que hi hagi majoria simple de “SÍ” per a què la persona candidata ocupi el primer lloc de la llista electoral.
B. Votació per a la resta de la llista electoral:
● Per a l’elecció de la resta de noms, les candidatures es dividiran en dues llistes: la de les persones disposades a dedicar-se plenament a les tasques pròpies de la regidoria que li correspongui (l lista A, llocs 2 a X) i la de les que no (l lista B, llocs X+1 fins al final ).
● El procediment a seguir consistirà en numerar en ordre de preferència als candidats de les dues llistes. La numeració serà en ordre ascendent, començant pel nombre 2 (la persona candidata de major preferència rebrà el nombre 2, el següent el 3 i així successivament fins esgotar el nombre de candidatures de la llista A, i continuar la numeració amb les candidatures de la llista B). No serà necessari incloure en la numeració a totes les candidatures, però sí continuar la numeració de la llista 2 com si s’hagués omplert la llista

1.
● En cas que les persones candidates als primers llocs de la llista acordin l’ordre, aquest rebi el vistiplau de la persona cap de llista i sigui ratificat per l’assemblea, només es procedirà a la votació de la llista B.
2. Votacions:
Mode presencial:
● Les votacions presencials es realitzaran la Mesa de votació ubicada en un lloc públic i accessible (a  determinar pel Grup Intern). Romandrà oberta d’11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores els dies 4 i 25 de març. La composaran membres del Grup Intern i un nombre a determinar de membres dels grups de treball de Volem Sant Lluís que així ho sol·licitin.

S’aixecarà un Acta de cada jornada jornada, on es farà constar les persones que integren la Mesa, l’hora d’apertura i tancament, el resultat de l’escrutini i les incidències en el cas que n’hi hagi.
● Es votarà en urna tot garantint el vot anònim. Per donar validesa al vot s’haurà de presentar el DNI o passaport.
Mode telemàtic:
● Via formulari web (www.volemsantlluis.info): des de les 00:00h del 3 de març fins les 11:00h del 4 de març per a cap de llista, i des de les 00:00h del 23 de març fins les 11:00h del 25 de març per a la resta de la llista electoral.
● Seran vàlids únicament aquells vots que s’enviïn indicant un correu electrònic que figuri a la llista de persones inscrites
● Si es duplica el vot des d’un mateix correu electrònic, l’últim vot emès serà el considerat vàlid.
● El vot presencial anula el vot telemàtic.


CAPÍTOL V
ESCRUTINI I PRESENTACIÓ DE RESULTATS


Un cop finalitzat els períodes de votacions, els components de la Mesa procediran al recompte de vots.
1. Candidats per encapçalar la llista:
Se sumaran el nombre de “X” de cada candidat, guanyant qui més en rebi. En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà sotmesa a ratificació de l’assemblea per aclamació. En cas de no ser així,
2. Candidats que segueixen l’encapçalament de llista:
Per a cada llista, s’assignarà a cadascun/ d’aquest, segons l’ordinal que correspongui, el valor de 1/N-1 (N = posició assignada per l’elector en la papereta). Exemple: Donem per cas que es presentessin sis persones disposades a dedicar-se plenament a l’Ajuntament (i en cas de no donar-se el cas citat al Capítol III i Capítol IV, Punt 1.b):

A les persones candidates que no obtinguin cap vot se’ls assignarà el valor “0”.
En qualsevol cas, l’última persona de la llista A ocuparà el lloc immediatament anterior a la primera de la llista B, sempre respectant els criteris de paritat de gènere indicats al punt 4 d’aquest capítol.
3. Empat:
En el cas d’empat, els resultats es portaran a l’assemblea i allà s’escollirà entre els candidats empatats mitjançant votació a mà alçada, a no ser que siguin aplicables els criteris de paritat del punt 4 d’aquest capítol.
4. Paritat de gènere :
Tal i com estableix la normativa vigent, per a la configuració final i definitiva de la llista s’establirà que, per a cada cinc candidats i candidates (tot tenint en compte el/la cap de llista), hi haurà tres d’un sexe i dos de l’altre.


CAPÍTOL VI      RECLAMACIONS, AL·LEGACIONS I IMPUGNACIONS


Les reclamacions que es presentin hauran d’incloure una breu explicació de motius en l’acta de l’escrutini o presentar-se al Grup Intern com a màxim 48 hores després de la publicació dels resultats.


CAPÍTOL VII         FINALITZACIÓ DEL PROCÉS


El Grup Intern realitzarà un informe del desenvolupament del procés que contindrà totes les Actes de reunions celebrades amb la inclusió dels acords i decisions preses, l’Acta de la Mesa, les impugnacions i les resolucions efectuades.
El resum de l’informe es publicarà a la web i del seu contingut íntegre se’n donarà comptes a l’assemblea, que podrà ratificar-lo i/o debatre’l en la primera sessió que realitzi.


DISPOSICIONS ADDICIONALS


PRIMERA. – Tot el previst en aquest reglament, inclosa la validesa de les paperetes, es farà conforme a allò disposat en la Llei Electoral.
SEGONA. – El present reglament només serà efectiu per al procés d’electors de les eleccions municipals de maig de l’any 2023.
TERCERA. – En cas de no presentar-se cap candidat/a a cap de llista en la data establerta (14 de març), tot allò referent a dates relatives a presentació, campanya i eleccions a cap de llista establert en els capítols II, III i IV s’aplaçarà una setmana.
QUARTA. – En cas que, així i tot, no presentar-se cap persona candidata a cap de llista o bé que l’única que s’hi presenti no resulti elegida, el dia 25 de març (data de la votació a la resta de la llista) l’ordre de tria de les persones es realitzarà a partir del número 1 enlloc del 2, i la persona amb més vots serà el/la cap de llista.

Author: volem

Share This Post On