Reglament de Primàries 2019 Volem Sant Lluis

REGLAMENT DE LES ELECCIONS PRIMÀRIES OBERTES

 

(Aprovat per assemblea de dia 24 de febrer de 2019)

El present reglament té per objectiu regular l’elecció de la candidatura municipal de
l’agrupació d’electors “Volem Sant Lluís” per a l’alcaldia i els candidats a regidors de Sant
Lluís el proper maig de 2019, mitjançant un procés de primàries..
Aquest procés electoral –obert a tota la ciutadania- per escollir a la persona que
encapçalarà la candidatura de l’agrupació (així com la resta de candidats a regidors)
constitueix l’expressió inequívoca de la nostra ferma convicció en la democràcia interna i
externa, contemplada en els Principis Programàtics i Ètics de “Volem Sant Lluís”.

CAPÍTOL I
GRUP INTERN
El Grup Intern s’encarregarà de la direcció, ordenació, supervisió i control dels processos
de les eleccions primàries obertes i de les bones pràctiques per part dels participants.
Li correspon a aquest mateix grup la creació definitiva del Reglament de Primàries, la
recepció dels avals dels candidats; recompte de vots; arxiu d’actes de votació; proclamació
de resultats; elaboració i control del cens electoral, així com la resolució de reclamacions i
impugnacions, tant prèvies com posteriors a la jornada electoral.
Interpretar aquest reglament, suplir allò no previst en ell, adaptar els terminis i
procediments previstos a les circumstàncies que es puguin donar.

CAPÍTOL II
PROCEDIMENT ELECTORAL
1. Cens:
El cens romandrà obert des del 31 de gener. Les persones inscrites hi tindran accés a
efectes de comprovació de les seves dades. Aquestes dades podran ser consultades a
través del correu oficial de l’agrupació d’electors ( volemsantlluis@gmail.com ).
2. Participació:
● Activa: podran escollir als candidats totes les persones inscrites en l’agrupació
d’electors, que siguin majors de 16 anys i censades a Sant Lluís, fins el 17 de març
de 2019 a les 20h.
● Passiva: podran ser escollides totes les persones inscrites que siguin majors de 18
anys prèvia acceptació dels principis ètics de l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís
i que compleixi les condicions i els terminis especificades al punt 3 d’aquest
document.
3. Candidatures:
● Presentació: des del 25 de febrer fins el 14 de març per a caps de llista i del 25 de
febrer fins el 24 de març per a la resta de la llista electoral.
● Condicions: Les candidatures hauran de complir tots els requisits legals i els
establerts en els Principis Programàtics i Ètics. Totes les persones que es presentin
hauran d’assumir plenament el seu compromís amb l’agrupació d’electors Volem
Sant Lluís. Tota persona que concorri com a candidat a les llistes es compromet a
treballar d’acord amb el programa aprovat, se sotmet al control de l’assemblea i
assumeix els compromisos fixats en els Principis Programàtics i Ètics de Volem Sant
Lluís.
● Les persones candidates podran presentar-se simultàniament a cap de llista i a la
resta de la llista electoral.
● Les persones que es presentin a la llista electoral hauran d’especificar si estan
disposades a dedicar-se, en cas de ser elegides, de forma plena a les tasques de
regidor o regidora que li pertoquin.
● Les persones que desitgin inscriure’s com a candidates hauran d’entregar al Grup
Intern la següent informació en sol·licitud estandarditzada en el moment de la seva
presentació:
o Nom i llinatges, adreça, fotografia recent, una breu pauta biogràfica i una breu
pauta de les seves motivacions.
o Especificar si s’està disposat/da a dedicar-se plenament a les tasques
municipals en cas de ser elegit/da regidor/a.
o 3 avals adherits a l’agrupació d’electors.
4. Calendari
Dilluns 25 de febrer: inici del període de presentació de candidatures a cap de llista i
a llista electoral.
Dijous 14 de març: Finalització del termini de presentació de candidatures a cap de
llista i publicació de les candidatures.
Dissabte 16: Apertura del període de votacions a cap de llista via telemàtica.
Diumenge 17 de març: assemblea extraordinària amb debat entre candidats/es a
cap de llista si pertoca (matí) i eleccions presencials a cap de llista (tot el dia).
Finalització de les votacions telemàtiques i presencials a cap de llista a les 20:00
hores. Publicació dels resultats.
Diumenge, 24 de març: finalització del termini de presentació de candidatures a la
resta de la llista electoral.
Dilluns, 25 de març: publicació de les candidatures a la resta de la llista electoral.
Dijous, 28 de març: Apertura del període de votacions a la resta de la llista electoral
via correu electrònic.
Diumenge, 31 de març: inici de les votacions presencials a les 12h.
Diumenge, 31 de març: fi de les votacions presencials i telemàtiques a les 20h
Diumenge, 31 de març: publicació de resultats provisionals a les 22h, un cop
realitzat l’escrutini i aplicats els resultats de les votacions i els criteris de paritat.
Dilluns, 1 i dimarts, 2 d’abril: període d’al·legacions.
Dimecres, 3 d’abril: publicació dels resultats definitius.

CAPÍTOL III
CAMPANYA DE PRIMÀRIES
1. Inici i final:
● El mateix dia de finalització dels terminis de presentació a cap de llista (14 de març)
i resta de la llista (24 de març), es faran públiques les relacions i la informació
personal dels candidats a totes les persones inscrites via correu electrònic, a través
de la pàgina de Facebook i a la web oficial de Volem Sant Lluís.
● Entre els dies de finalització dels terminis (14 ó 24 de març) i els dies de les
votacions (17 i 31 de març), els candidats podran fer campanya de forma telemàtica
a través de la pàgina de Facebook, la web oficial de Volem Sant Lluís o de manera
presencial.
● En cas d’haver-hi més d’una persona candidata, dia 17 de març es produirà un
debat entre candidatures previ a l’inici de les votacions presencials.
● Els candidats rebran el mateix recolzament homogeni per part de tots els òrgans
interns de Volem Sant Lluís, sense afavorir a ningú en especial.

CAPÍTOL IV
SISTEMA DE VOTACIONS
Només es consideraran vots vàlids els emesos mitjançant les paperetes formalitzades per
l’agrupació d’electors Volem Sant Lluís, dissenyades pel Grup Intern.
Les votacions al candidat per encapçalar la llista de l’agrupació d’electors i a la resta de
candidatures es faran per separat i en dies diferents.
L’ordre en el qual els candidats apareixeran a la papereta serà per ordre alfabètic. La lletra
d’inici (lletra inicial del primer llinatge) serà escollida per sorteig.
1. Format de la papereta:
A. Votació a cap de llista:
● A la papereta sortiran totes les persones candidates a cap de llista, en l’ordre
establert a l’apartat anterior.
● D’entre les candidatures que es presentin per encapçalar la llista s’haurà d’escollir
només a una, la qual serà marcada amb una “X” en el requadre que acompanyarà
el nom dels candidats i candidates.
● En cas d’haver-hi només una candidatura, el format de la papereta serà mitjançant
tres caselles: SÍ, NO i ABSTENCIÓ.
B. Votació per a la resta de la llista electoral:
● Per a l’elecció de la resta de noms, les candidatures es dividiran en dues llistes: la
de les persones disposades a dedicar-se plenament a les tasques pròpies de la
regidoria que li correspongui (l lista A, llocs 2 a X) i la de les que no (l lista B, llocs
X+1 fins al final ).
● El procediment a seguir consistirà en numerar en ordre de preferència als candidats
de les dues llistes. La numeració serà en ordre ascendent, començant pel nombre 2
(el candidat de major preferència rebrà el nombre 2, el següent el 3 i així
successivament fins esgotar el nombre de candidatures de la llista A, i continuar la
numeració amb les candidatures de la llista B). No serà necessari incloure en la
numeració a tots els candidats, però sí continuar la numeració de la llista 2 com si
s’hagués omplert la llista 1.
2. Votacions:
Mode presencial:
o A la Mesa de votació ubicada en un lloc públic i accessible (a determinar pel
Grup Intern). Romandrà oberta de 12h a 20h els dies 17 i 31 de març. La
composaran membres del Grup Intern i un nombre a determinar de membres
dels grups de treball de Volem Sant Lluís que així ho sol·licitin. S’aixecarà un
Acta de cada jornada jornada, on es farà constar les persones que integren la
Mesa, l’hora d’apertura i tancament, el resultat de l’escrutini i les incidències
en el cas que n’hi hagin.
o Es votarà en urna tot garantint el vot anònim. Per donar validesa al vot
s’haurà de presentar el DNI o passaport.
Mode telemàtic:
o Via e-mail: des de les 00:00h del 16 de març fins les 20:00h del 17 de març
per a cap de llista, i des de les 00:00h del 28 de març fins les 20:00h del 31
de març per a cap de llista.
o Seran vàlids únicament aquells vots que s’enviïn des del mateix correu
electrònic que consti en el registre d’inscripcions.
o Si es duplica el vot des d’un mateix correu electrònic, cap d’ells tindrà
validesa.
o El vot presencial anula el vot telemàtic.

CAPÍTOL V
ESCRUTINI I PRESENTACIÓ DE RESULTATS
Un cop finalitzat els períodes de votacions, els components de la Mesa procediran al
recompte de vots.
1. Candidats per encapçalar la llista:
Se sumaran el nombre de “X” de cada candidat, guanyant qui més en rebi. En cas que
només hi hagi una candidatura, aquesta es considerarà validada si els “SÍ” superen els
“NO”.
2. Candidats que segueixen l’encapçalament de llista:
Per a cada llista, s’assignarà a cadascun/ d’aquest, segons l’ordinal que correspongui, el
valor de 1/N-1 (N = posició assignada per l’elector en la papereta).
Exemple: Donem per cas que es presentessin s is persones disposades a dedicar-se
plenament a l’Ajuntament:Als candidats que no obtinguin cap vot se’ls assignarà el valor “0”.
En qualsevol cas, l’última persona de la llista A ocuparà el lloc immediatament anterior a la
primera de la llista B, sempre respectant els criteris de paritat de gènere indicats al punt 4.
3. Empat:
En el cas d’empat els resultats es portaran a l’assemblea i allà s’escollirà entre els
candidats empatats mitjançant votació a mà alçada.
4. Paritat de gènere :
Tal i com estableix la normativa vigent, per a la configuració final i definitiva de la llista
s’establirà que, per a cada cinc candidats i candidates (tot tenint en compte el/la cap de
llista), hi haurà tres d’un sexe i dos de l’altre.
5. Renúncia:
En cas de renúncia de la posició obtinguda el candidat se situarà en l’última posició de la
llista i així successivament.

CAPÍTOL VI
RECLAMACIONS, AL·LEGACIONS I IMPUGNACIONS
Les reclamacions que es presentin el dia de la jornada electoral hauran d’incloure una breu
explicació de motius en l’acta de l’escrutini o presentar-se al Grup Intern com a màxim 48
hores després de la publicació dels resultats.

CAPÍTOL VII
FINALITZACIÓ DEL PROCÉS
El Grup Intern realitzarà un informe del desenvolupament del procés que contindrà totes
les Actes de reunions celebrades amb la inclusió dels acords i decisions preses, l’Acta de
la Mesa, les impugnacions i les resolucions efectuades.
El resum de l’informe es publicarà a la web i del seu contingut íntegre se’n donarà comptes
a l’assemblea, que podrà ratificar-lo i/o debatre’l en la primera sessió que realitzi.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. – Tot el previst en aquest reglament, inclosa la validesa de les paperetes, es
farà conforme a allò disposat en la Llei Electoral.

SEGONA. – El present reglament només serà efectiu per al procés d’electors de les
eleccions municipals de l’any 2019.

TERCERA. – En cas de no presentar-se cap candidat/a a cap de llista en la data establerta
(14 de març), tot allò referent a dates relatives a presentació, campanya i eleccions a cap
de llista establert en els capítols II, III i IV s’aplaçarà una setmana.

QUARTA. – En cas que, així i tot, no presentar-se cap persona candidata a cap de llista o
bé que l’única que s’hi presenti no resulti elegida, el dia 31 de març (data de la votació a la
resta de la llista) l’ordre de tria de les persones es realitzarà a partir del número 1 enlloc del
2, i la persona amb més vots serà el/la cap de llista.

 

 

 

Reunió del Grup Intern  20/03/2019

Davant la possible confusió del procediment de votació de primàries, el Grup Intern de Volem Sant Lluís es reuneix per a revisar detingudament el pròpi regalment de primàries per a les eleccions de 2019, i concloent el següent:

1. Que el termini per a presentar-se a cap de llista acabava el dia 14 de març a les 00:00 hores, però que es va aplaçar el termini d’inscripció de candidats a cap de llista fins al dia 17 de març a les 20:00 hores, per a que Estefanía Medina Clement pogués presentar la seva candidatura juntament amb els seus avals.

2. Així doncs, únicament s’ha modificat l’acte de votació, per a l’elecció a cap de llista de primàries que es celebrarà el proper 24 de Març entre les 12:00 i les 20:00 hores.

Com a nota d’aclariment, tant sols podran votar a les llistes de primàries aquelles persones que s’hagin inscrit a Volem Sant Lluís abans del dia 17 de març a les 20:00 hores.

Es recorda que, un cop triat el nostre cap de llista, el termini per presentar-se a formar part de la llista electoral acaba el proper dijous, dia 28, a les 20:00 hores.

Aquelles persones, siguin o no residents a Sant Lluís, que vulguin formar part de la candidatura de Volem Sant Lluís, poden contestar contactar@volemsantlluis.info,  tot indicant el seu nom i cognoms i si volen estar als llocs capdavanters de la llista o al final de la mateixa.

També hauran d’adjuntat una foto per a què pugui ser posada a la papereta de vot i enviada a la resta de simpatitzants.