Programa Electoral Volem 2023

PROGRAMA ELECTORAL
VOLEM SANT LLUÍS 2023
(Aprovat a l’Assemblea de dia 27 d’abril)

 

ATENCIÓ A LES PERSONES

– Ampliarem el centre de dia.
– Ampliarem el club de persones jubilades.
– Crearem un nou centre sociosanitari.
– Desenvoluparem el Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta
Intensitat.
– Incrementarem el fons de Cooperació per al Desenvolupament
Sostenible i Solidaritat Global.
– Continuarem lluitant contra la violència masclista, l’LGTBIfòbia,
el racisme i qualsevol altra forma d’exclusió.
– Redactarem un Pla de Conciliació i Corresponsabilitat.
– Col·laborarem amb les entitats locals dins el marc del Pla
d’Igualtat.
– Consolidarem Sant Lluís com a Ciutat Amiga de la Infància.

 

 

CULTURA I FESTES

– Ampliarem la Biblioteca Pública.
– Habilitarem espais per a exposicions i altres events
socioculturals.
– Incentivarem la multifuncionalitat de la sala Albert Camus.
– Incentivarem la cultura de l’oci i la socialització dels espais
públics.
– Mancomunarem serveis culturals amb els municipis propers.
– Garantirem el compliment de la Llei de Política Lingüística en
tots els àmbits que depenen de l’Ajuntament.
– Incentivarem la participació ciutadana en l’organització de les
festes.
– Incentivarem el coneixement de les festes populars.

 

 

ESPORTS

– Fomentarem l’esport base mitjançant convenis amb entitats
esportives.
– Impulsarem els jocs tradicionals.
– Promocionarem l’activitat física i esportiva per a tothom.
– Construirem una piscina d’estiu per a diversos usos: lleure,
esport, social, escoles d’estiu…
– Crearem dues pistes de minitennis.
– Desenvoluparem les actuacions definides al Pla Estratègic de
l’Esport.
– Reubicarem el servei de bar dins la zona esportiva.

 

 

JOVENTUT

– Crearem un nou espai per al jovent (actual Molí de Baix).
– Crearem una pista d’skate i una zona d’oci juvenil.
– Impulsarem el Consell Municipal del Jovent.

 

 

EDUCACIÓ

– Continuarem fomentant el respecte a la diversitat i la inclusió
socials.
– Remodelarem i millorarem les escoles del poble (CEIP Sant
Lluís I Sa Garriga).

 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

– Reforçarem la participació mitjançant els pressupostos
participatius i n’augmentarem la dotació.
– Fomentarem la participació ciutadana, incloent-ne la participació
infantil i juvenil, en les decisions municipals.

 

 

TURISME, COMERÇ I INDÚSTRIA

– Recuperarem i defensarem el teixit del petit comerç.
– Promourem i fomentarem la cultura d’empresa cooperativa.
– Fomentarem un turisme sostenible i desestacionalitzat.
– Promocionarem el producte local.

 

 

URBANISME I HABITATGE

– Redactarem un nou Pla General d’Ordenació Urbana.
– Aportarem els terrenys necessaris per a habitatge social i
lloguer ètic.
– Executarem els projectes d’infraestructures a les
urbanitzacions.
– Millorarem els equipaments municipals a les urbanitzacions.
– Millorarem els accessos a les platges.

 

 

MOBILITAT

– Millorarem la Carretera a Biniancolla i Punta Prima.
– Crearem noves places d’aparcament, amb punts de càrrega per
a vehicles elèctrics: Sa Tanca, Son Perruquet…
– Millorarem la xarxa de carrils bici a tot el terme municipal.
– Rehabilitarem els carrers del nucli urbà de Sant Lluís.
– Prioritzarem els i les vianants per damunt dels vehicles al nucli
urbà.
– Recuperarem camins públics per al senderisme i el cicloturisme.
– Afavorirem la mobilitat sostenible.
– Fomentarem l’ús de la bicicleta i d’altres mitjans de transport
alternatius.
– Millorarem la circulació a l’avinguda de sa Pau amb rotondes
per als canvis de sentit.

 

 

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

– Acabarem la transició cap a l’eficiència energètica en
l’enllumenat públic.
– Implementarem noves fonts d’energia renovable com les
cobertes fotovoltaiques.
– Dotarem amb energia neta les dependències municipals.
– Instaurarem la recollida de residus porta a porta.
– Potenciarem l’ús de la Deixalleria i fomentarem el reciclatge.
– Incentivarem i bonificarem les bones pràctiques en el reciclatge.
– Continuarem col·laborant amb les administracions competents
per a la preservació de la posidònia instal·lant sistemes
d’ancoratge ecològics.
– Limitarem el consum d’aigua dels grans consumidors.
– Redactarem una ordenança Municipal, restringint l’extensió dels
jardins de gespa.
– Regularem en tots els àmbits el consum responsable d’aigua.
– Disposarem de punts de reciclatge mòbils a les urbanitzacions.
– Continuarem treballant en el desenvolupament dels objectius
marcats a l’Agenda 2030.

 

 

SA TANCA

– Portarem a terme l’embelliment i la integració paisatgística de
Sa Tanca mitjançant un concurs d’idees.
– Executarem les obres de l’aparcament municipal a la planta
soterrada.
– Habilitarem un espai per a la Biblioteca Pública i l’Arxiu
Municipal.
– Habilitarem un espai per a l’àrea de joventut (actual Molí de
Baix).
– Habilitarem un espai multifuncional per a exposicions,
conferències i coworking.
– Habilitarem espais per a entitats locals (culturals, socials,
esportives, veïnals…).
– Col·laborarem amb altres administracions per a la cessió
d’usos.