Principis Ètics Volem 2019

“VOLEM SANT LLUÍS”

PRINCIPIS ÈTICS DE L’AGRUPACIÓ D’ELECTORS

 

La pertinença a aquesta agrupació implica un compromís ètic que serà subscrit per totes les
persones que decideixin participar-hi. Així, tots/es els/les integrants es comprometen a:

1. Defensar l’aplicació de la Declaració de Drets Humans en tots els àmbits de la societat.

2. Promoure la participació directa i igual de tota la ciutadania a la institució municipal.

3. Promoure la igualtat, lluitant contra tota forma de racisme, xenofòbia, masclisme o exclusió
per raó de gènere o orientació sexual.

4. Promoure el debat respectuós de totes les opinions, fomentar el diàleg i el consens.

5. Exigir i respectar que l’elecció de candidats es dugui a terme mitjançant eleccions
primàries, amb llistes solament corregibles mitjançant criteris de paritat de gènere.

6. Exigir i respectar que tot pacte previ o posterior a les eleccions sigui sotmès a aprovació
democràtica mitjançant consulta oberta a l’assemblea.

7. Exigir que tots els càrrecs electes estiguin obligats a informar regularment de la seva gestió
a l’assemblea, la qual podrà exigir rendiment de comptes.

8. Per garantir que la política deixi de ser un espai al servei d’interessos privats, tots els
càrrecs electes acceptaran:

a) Total transparència en els seus ingressos per qualsevol concepte i obligació de rendir
comptes públics i gestió transparent del seu patrimoni.

b) Renúncia a qualsevol privilegi material derivat de la seva condició de representant.

c) Renúncia al càrrec públic en cas de ser processat o condemnat per faltes i delictes de
corrupció, econòmics, assetjament sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament
infantil, contra els drets dels treballadors, delictes ecològics i urbanístics.

d) Evitar la contractació pública amb empreses en les quals l’integrant de l’agrupació o els
seus familiars puguin tenir algun tipus d’interès econòmic.

e) Promoure la llibertat de consciència.

f) Vetllar pel bon ús dels béns públics i per una gestió dels recursos eficaços, equitatius i
eficients.

g) No realitzar despeses supèrflues dels fons públics.

h) Compromís de democratització de l’exercici de les seves funcions.

i) Combatre qualsevol forma de discriminació, perseguir l’assetjament laboral. Promoure la
millora del clima laborar, la prevenció de riscos laborals, millora de les condicions de treball
i respecte mediambiental.

j) Promoure una cultura administrativa de transparència, rendició de comptes i portes
obertes a la ciutadania, rebuig de tot comportament autoritari i no democràtic.

9. Respectar els acords de l’assemblea com a màxim òrgan de decisió de l’agrupació, sempre
i quan s’ajustin a la legalitat vigent.
Subscric aquest compromís en llibertat, tot entenent tots i cadascun dels punts que aquí
s’assenyalen.