Full d’inscripció Volem Sant lluis

Formulari d'inscripció a Volem Sant Lluís

Participació

fes clic com a signatura personal

3 + 8 =

DECLAR:

– Ser major de 16 anys

– Estar assabentat/ada del procés constituent de l’agrupació d’electors i electores VOLEM
Sant Lluís, així com del procés de primàries de la formació per a l’elaboració de la llista
electoral de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig

– Conèixer i compartir els principis ètics i polítics de VOLEM Sant Lluís
I és per això que SOL·LICIT:

– Ser inscrit al cens de VOLEM Sant Lluís per tal de poder participar a la selecció de les
persones que integraran les llistes de l’agrupació de cara a les esmentades eleccions
municipals.

 

CONSENTIMENT EXPRÉS DE SIMPATITZANTS.
En llaures a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S’INFORMA:
a) Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, són incorporats un fitxer de titularitat privada. b) el responsable de la qual i únic destinatari és Volem Sant Lluís. c) Solament seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, tals com a representants legals, tutors, o persones a càrrec designades pels mateixos. d) Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del simpatitzant, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals anàs imprescindible per als tràmits legals en cas que es convertir-se en candidat de l’Agrupació. e) Una vegada finalitzada la relació, les dades seran arxivades i conservades, durant un període de temps mínim de quatre anys i
mig, a partir de la data després de la qual seguian arxivades o retornades íntegrament a l’interessat o autoritzat legal. f) Les dades que facilito seran incloses en el Tractament denominat arxiu de simpatitzants, amb la finalitat d’informar i comunicar les activitats pròpies d’aquesta Associació i manifesto el meu consentiment. També se m’ha informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a anular@volemsantlluis.info